MUSIK OG KULTURSKOLENS BESTYRELSE

I bestyrelsen, der består af repræsentanter fra Ord, Musik, Billede og Krop og kommunalbestyrelsen, drøfter og udvikler vi Musik og Kulturskolen i samarbejde med medarbejdere og ledere.
Et berigende, humørfyldt og vigtigt arbejde, hvor du er med til at skabe et levende kulturmiljø for alle børn og unge i Kerteminde Kommune.

Vi holder 4-6 årlige aftenmøder.

Er du forældre til et børn på Musik og Kulturskolen, og har du lyst til at deltage i fremtidens udvikling af Musik og Kulturskolen. Så er bestyrelsesarbejdet måske noget for dig?

Du er altid velkommen til at kontakte formand Kim Zeuner, for nærmere spørgsmål.

Kim Zeuner

Formand og Forældrerepræsentant
kim.zeuner@gmail.com
Jan Hansen
Byråds repræsentant
Janus Køster
Lærer repræsentant – MUSIK
cjk@mail.dk
Elke Sønderby
forælder repræsentant
elkeoglars@gmail.com
Helle Kjær
Lærer repræsentant – Billed-Dans-Ord
mail@poypoy.dk
Anja Vang Hansen
Forælder repræsentant
anja.v@lindemosegaard.dk

GENERALFORSAMLING

Musik og Kulturskolens generalforsamling afholdes normalt i juni.
Generalforsamlingen afholdes i Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde.

Vedtægter

Musik og Kulturskolen i Kerteminde Kommune

§ 1 Navn og status

Musik og Kulturskolen i Kerteminde er en kommunal institution med hjemsted i Kerteminde Kommune.

§ 2 Formål

Musik og Kulturskolen har til formål:

  • At udvikle elevernes kreative evner inden for kunstneriske/kreative fag, for dermed at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kunst og kulturlivet både som aktiv og passiv bruger.
  • At bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig og kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • At medvirke til – gennem beskæftigelse med kunst og kultur – at understøtte elevernes personlighedsudvikling og øge deres forståelse af sig selv og som en del af et fællesskab.
  • At virke til fremme af det lokale kulturliv.

§ 3 Indhold

Musik og Kulturskolen tilbyder musikundervisning til alle kommunens børn og unge op til 25 år. Denne undervisning kan indeholde særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov.

Musik og Kulturskolen kan derudover tilbyde undervisning til børn og unge under 25 år inden for andre kunstarter end musik.

Musik og Kulturskolen kan tilbyde undervisning til elever over 25 år, og der kan tilbydes undervisning til elever fra andre kommuner.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9-11 medlemmer. Heraf vælges:

· 3 forældrerepræsentanter (heraf 1-2 fra musikdelen)

· 1 repræsentant for støtteforeningen, hvis der eksisterer en sådan

· 2 lærerrepræsentanter (heraf 1 fra musikdelen)

· 1 repræsentant for skolelederkredsen

· 1-2 elevrepræsentanter (heraf 1 fra musikdelen)

· 1 repræsentant valgt af Kerteminde Byråd (byrådet)

· 1 repræsentant fra ungdomsskolen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, dog således at det af byrådet udpegede medlem udpeges for hele byrådets funktionsperiode.

Genvalg kan finde sted. Elev- og medarbejderrepræsentanter kan ikke vælges som formand/ næstformand for bestyrelsen.

Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller medarbejdere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår i § 6 nævnteforhold.

Ansatte ved Musik og Kulturskolen kan kun vælges som medarbejderrepræsentanter, og dermed ikke være repræsenteret på nogen af de øvrige poster.

§ 5 Valgprocedure

Valg til bestyrelsen finder sted hvert år inden udgangen af juni måned. Valgperioden løber i 2 år.

Der vælges hvert år følgende repræsentanter:

· 1 forældrerepræsentant

· 1 medarbejderrepræsentant

· 1 elevrepræsentant

I lige år vælges endvidere en repræsentant for skolelederne og en repræsentant for støttekredsen samt en ekstra forældrerepræsentant.

Byrådets repræsentant udpeges af byrådet blandt byrådets medlemmer for en byrådsperiode.

Bemærkning: Når bestyrelsen konstituerer sig første gang aftales det blandt forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanterne, hvem der vælges for henholdsvis 1 og 2 år . Såfremt der ikke kan opnås enighed

træffes beslutning herom ved lodtrækning.

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Musik og Kulturskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelser herom, med respekt for de af byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem Musik og Kulturskolen og:

· folkeskolen

· øvrige samarbejdspartnere

· hjemmene

Bestyrelsen godkender Musik og Kulturskolens budget og regnskab efter oplæg herom fra Musik og Kulturskolens leder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fremkommer med en udtalelse til områdets forvaltningsdirektør ved ansættelse og afskedigelse af Musik og Kulturskolens leder.

§ 7 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes min. 2 gange årligt. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter

begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt stemmetallene er lige, bortfalder forslaget.

Musik og Kulturskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 8 Musik og Kulturskolens ledelse og daglige drift

Musik og Kulturskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en musiklærer ved Kulturskolen.

Musik og Kulturskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Musik og Kulturskolens undervisning i overensstemmelse med såvel Musik og Kulturskolens vedtægter, byrådets og bestyrelsens beslutninger samt regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og Kunstrådet.

Musik og Kulturskolens leder ansætter og afskediger medarbejdere ved Musik og Kulturskolen.

§ 9 Økonomi og regnskab

Musik og Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og evt. andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom. Musik og Kulturskolens regnskabsår følger kalenderåret.

I henhold til ansøgningsfristen fremsendes det godkendte budget til Kunstrådet sammen med ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet senest 1. juli. 

Regnskaber revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskole i medfør af musiklovens § 12 a.

§ 10 Støttekreds

For at opfylde Musik og Kulturskolens formål om at virke til fremme af det lokale kulturliv kan der oprettes én eller flere støttekredse. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af Musik og Kulturskolens formål eller som på anden måde støtter formålet.

Mindst én gang om året indkalder Musik og Kulturskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 11 Vedtægter

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, byrådet og Kunstrådet.

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§ 12 Ophør

Musik og Kulturskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med Musik og Kulturskolens bestyrelse beslutter sig for Musik og Kulturskolens ophør.

Bestyrelsen skal ved Musik og Kulturskolens nedlæggelse fungere videre indtil datoen for Musik og Kulturskolens endelige ophør.

Godkendt på bestyrelsesmøder august & november 2018 jf. referater.