MUSIK OG KULTURSKOLENS BESTYRELSE

I bestyrelsen, der består af repræsentanter fra Ord, Musik, Billede og Krop og kommunalbestyrelsen, drøfter og udvikler vi Musik og Kulturskolen i samarbejde med medarbejdere og ledere.
Et berigende, humørfyldt og vigtigt arbejde, hvor du er med til at skabe et levende kulturmiljø for alle børn og unge i Kerteminde Kommune.

Vi holder 4-6 årlige aftenmøder.

Er du forældre til et børn på Musik og Kulturskolen, og har du lyst til at deltage i fremtidens udvikling af Musik og Kulturskolen. Så er bestyrelsesarbejdet måske noget for dig?

Du er altid velkommen til at kontakte formand Kim Zeuner, for nærmere spørgsmål.

Kim Zeuner

Formand og Forældrerepræsentant
kim.zeuner@gmail.com
Jan Hansen
Byråds repræsentant
Janus Køster
Lærer repræsentant – MUSIK
cjk@mail.dk
Elke Sønderby
forælder repræsentant
elkeoglars@gmail.com
Helle Kjær
Lærer repræsentant – Billed-Dans-Ord
mail@poypoy.dk
Anja Vang Hansen
Forælder repræsentant
anja.v@lindemosegaard.dk

GENERALFORSAMLING

Musik og Kulturskolens generalforsamling afholdes normalt i juni.
Generalforsamlingen afholdes i Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde.
§ 1 Navn og status

 

Musik og Kulturskolen i Kerteminde er en kommunal institution med hjemsted i Kerteminde Kommune.

§ 2 Formål

 

Stk. 1 At bidrage til at eleverne vil og kan udtrykke sig kunstnerisk og kreativt inden for musik, dans, billedkunst,  m.m.

 

Musik- og  Kulturskolen bæres af

·         fællesskabet,

·         favner bredden,

·         rummer det specielle og

·         plejer eliten.

 

Vi vil ved at udvikle elevernes kreative evner inden for kunstneriske/kreative fag i forpligtende fællesskaber sikre, at eleverne får forudsætninger for, at beskæftige sig med eller være i stand til at forholde sig til kunst og kulturlivet – både som aktiv eller passiv bruger.

 

 

Stk. 2 At støtte og bidrage aktivt til kommunens og regionens kulturliv, og dermed skabe et attraktivt bosætningsområde. Musik- og Kulturskolen skal søge at være et fyrtårn i Kerteminde Kommune og være kommunens kulturelle kraftcenter.

 

§ 3 Indhold

 

Musik- og Kulturskolen tilbyder undervisning til alle børn og unge i kommunen op til 25 år.

 

Musik- og Kulturskolen kan tilbyde undervisning for elever over 25 år.

 

Musik- og Kulturskolen kan tilbyde undervisning til elever fra andre fynske kommuner.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

 

Bestyrelsen består af 9-11 medlemmer.

Heraf vælges:

 

3 forældrerepræsentanter

2 medarbejderrepræsentanter

1 repræsentant for folkeskolerne

1 repræsentant for byrådet

1-2 elevrepræsentanter

1 repræsentant for støtteforening, hvis sådan findes

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, undtagen byrådets repræsentant. Denne sidder i hele byrådets funktionsperiode (4 år).

Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer dog ikke den del af drøftelser, der angår enkelte elever eller medarbejdere.

Ansatte ved Musik og Kulturskolen kan kun vælges som medarbejderrepræsentanter, og dermed ikke være repræsenteret på nogen af de øvrige poster.

Elev- og medarbejderrepræsentanter kan ikke vælges som formand/ næstformand for bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted

Musik- og kulturskolens leder er sekretær for bestyrelsen.

 

§ 5 Valgprocedure

Valg til bestyrelsen finder sted hvert år inden udgangen af juni måned. Valgperioden løber i 2 år.

Der vælges hvert år følgende repræsentanter:

· 1 forældrerepræsentant

· 1 medarbejderrepræsentant

· 1 elevrepræsentant

I lige år vælges endvidere en repræsentant for skolelederne og en repræsentant for støttekredsen samt en ekstra forældrerepræsentant.

Byrådets repræsentant udpeges af byrådet blandt byrådets medlemmer for en byrådsperiode.

Bemærkning: Når bestyrelsen konstituerer sig første gang aftales det blandt forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanterne, hvem der vælges for henholdsvis 1 og 2 år . Såfremt der ikke kan opnås enighed, træffes beslutning herom ved lodtrækning.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

 

Stk. 1 Bestyrelsens overordnede opgave består i at rådgive og vejlede skolens ledelse.

 

Stk. 2 Skolens ledelse skal drøfte alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med bestyrelsen, herunder undervisning, projekter og disses relevans.

 

Stk. 3 Bestyrelsen kan fremsætte forslag til skolens ledelse om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Bestyrelsen deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter.

 

Stk. 4 Bestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musik- og kulturskolens ledelse.

 

Stk. 5 Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for rammerne af Kerteminde Kommunes styringsprincipper.

 

 

 

 

 

§ 7 Bestyrelsesmøder

 

Stk. 1 Formanden indkalder i samarbejde med lederen til møde mindst 4 gange årligt eller efter behov med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Ved første møde i året/sæsonen fastlægges datoer for resten af året/sæsonen. Dagsordenen skal ud senest en uge før møderne.

Stk. 2 Der udarbejdes beslutningsreferat, der offentliggøres på Musik- og kulturskolens hjemmeside.

 

Stk. 3 Bestyrelsen kan udarbejde egen forretningsorden.

 

stk. 4 Bestyrelsens formand kan beslutte at eventuelle elevrepræsentanter ikke deltager i dele af bestyrelsens møder.

§ 8 Økonomi og regnskab

 

Stk. 1 Musik- og Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat, andre tilskud samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelse herom.

 

Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk. 3 Musik- og Kulturskolens leder aflægger regnskab til Slots- og kulturstyrelsen inden den fastsatte frist og er ansvarlig for at der søges rettidigt statstilskud.

 

Stk. 4 Musik- og Kulturskolens leder forelægger bestyrelsen budget, budgetopfølgning samt årsregnskab til orientering.

§ 9 Støttekreds

 

For at opfylde Musik og Kulturskolens formål om at virke til fremme af det lokale kulturliv kan der oprettes én eller flere støttekredse. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af Musik og Kulturskolens formål eller som på anden måde støtter formålet.

Mindst én gang om året indkalder Musik og Kulturskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

 

§ 10 Vedtægter

 

Bestyrelsen kan komme med forslag til ændring af vedtægter, disse skal godkendes af kommunalbestyrelsen og sendes herefter til Slots- og kulturstyrelsen til orientering.

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde

  1. maj 2021

 

For bestyrelsen, formand Kim Zeuner